Witwenpfeifente, white-faced whistling Duck, dendrocygna viduata - Gambia