Theklalerche, Thekla lark, galerida theklae - marokko