Rallenreiher, squacco heron, ardeola ralloides - gambia